Tuesday, January 23, 2018
   
Text Size

Catalan

Emergencies

ENGLISH Catalan
HELP! AJUDEU-ME!
Does anyone speak English? Hi ha algú que parli Anglès?
It's an emergency! És una emergència!
There's been an accident! Hi ha hagut un accident!
Call a doctor! Truqueu a /Aviseu un metge!
Call an ambulance! Truqueu a /Aviseu una ambulància!
I've been raped M'han violat!
I've been robbed M'han robat!
Call the police! Aviseu la policia!
Where is the police station? On és la Policia?
Go away! Allunyat/ Fora d'aquí! Marxa!
I'll call the police! Avisaré la policia!
Thief! Lladre!
I'm / my friend is ill Jo estic / el meu amic està malalt!
I'm lost M'he perdut!
Could you help me please? Hem podríeu ajudar?
I didn't realise I was doing anything wrong He fet quelcom malament?
I didn't do it Jo no ho vaig fer
I wish to contact my embassy / consulate Voldria contactar amb la meva embaixada / consulat
I have medical insurance Tinc l'assegurança mèdica
My possessions are insured M'han requisat tots els béns
My … was stolen M'han robat la ...
I've lost my bag He perdut la bossa
I've lost my wallet He perdut la cartera
I've lost my passort He perdut el passaport

Basic

ENGLISH Catalan
Hello Hola!
Goodbye Adéu siau!
Yes
No No
Please Si us plau
Thanks conceptes bàsics
You're welcome Sigueu benvingut
Excuse me Perdoneu-me
Sorry Ho sento
I'd like… M'agradaria...
Good morning Bon dia
Good evening Bona tarda
Good night Bona nit
This Això
One second! Un moment!
Wait! Espereu-vos!
It's (not) important No és important
It's (not) possible No és possible
I don't mind No importa
I don't know No ho sé
With / Without Amb / Sense
I have a problem Tinc un problema
Cheap Barat
Expensive Car
I'd like to change money Voldria canviar moneda
I'd like to send a letter Voldria enviar una carta
I don't like it No m'agrada
I'm just looking Només miro

Language

ENGLISH Catalan
I speak… Jo parlo
Do you speak…? Parles ...?
I don´t speak XXXX. No parlo ....
I speak a little Parlo una mica de ...
I understand Ja ho entenc
I don't understand No ho entenc
Could you speak slower? Podries parlar més lent?
Could you repeat that? Podries repetir-ho?
How do you say…? Com dius ...?
What does … mean? Què significa ...?

Adressing

ENGLISH Catalan
I / me Jo
You Tu
She Ella
He Ell
It Això
We / us Nosaltres
You Vosaltres
They Ells
You (polite) Vostè/s
Mrs Senyora
Mr Senyor
Miss Senyoreta
Companion / Friend Amic

Questions

ENGLISH Catalan
Do you speak English? Parles anglès?
How much is it? Quant val/ costa?
What's the time? Quina hora és?
What's the date today? Quin dia és avui?
Where is ... ? On és ...?
May I…? Podria (more polite)
Is it possible to…? Puc/ és possible?
Do you know…? Saps (places)/ Coneixes (people)...?
Is this seat free? Està lliure aquest seient?
Is there a lift? Hi ha algun ascensor?
Where is the bathroom? On és el bany?
Do you have a public telephone? Teniu telèfon públic?
Can I use your telephone? Puc usar el vostre telèfon?
How much does it cost to get in? Quant val/ costa entrar?
What time does… arrive / leave? A quina arriba / marxa ...?
Can I park here? How long? Puc aparcar aquí? Quanta estona?
Does this road take to…? És aquesta la carratera que porta/ va a ...?
What is the addres? Quina és l' adreça?
Could you write the address? Podria escriure l'adreça?
Can I have the bill? Em porteu el compte?
Do you have a padlock? Teniu candau?
What time do you open / close? A quina hora obarriba / marxa ...?
Can I have some change? Em podríeu donar canvi?
Can I take pictures here? Puc dur/ portar fotografies/ fotos aquí?
Can I talk with (the owner)? Podria parlar amb (el propietari)?
Where can I buy…? On puc comprar ...?
Do you have a map? Té un mapa?
Where can I go tonight? On puc anar aquesta nit?
What is that? Què és això?
Is there good weather? Fa bon temps?
Am I allowed to camp here? M'és permès d'acampar aquí?
Do you have something else? Té quelcom més?
Do you accept credit cards? Accepteu targetes de crèdit?
How much is it to process a film? Quant val/ costa revelar un rodet?
Do you have a light? Teniu una llum?
Do you mind if I smoke? Us importa (si fumo/ que fumi)?
Can I smoke here? Puc fumar aquí?

People

ENGLISH Catalan
What´s your name? Quin és el teu nom? /Com et dius? /Com es diu? (polite)
My name is... El meu nom és ... /Em dic ...
Pleased to meet you. Encantat de conèixer-te
How are you? Com estàs/ Com va?
I'm fine, and you? Jo molt bé, i vostè/ tú?
Where are you from? D'on ets/ és?
I´m from... Jo sóc de ...
What work do you do? De què treballes?
I'm a… Jo sóc...
I work Jo treballo
I study Jo estudio
How old are you? Quants anys tens/ té?
I'm … years old. Tinc ... Anys
When is your birthday? Quant és el teu anniversari?
What's your religion? Quina és la teva religió?/ A quina religió pertanys?
I'm not religious No tinc cap religió

Family

ENGLISH Catalan
Are you married? Ets/ Estàs casat?
I'm married Sóc/ estic casat
I'm single Sóc solter
I'm in a relationship (Mantinc/ tinc) una relació
How many children do you have? Quants nens tens?
How many brothers/sisters do you have? Quants Catalans/Catalanes tens?
Do you have a boy/girlfriend? Tens nòvio/ nòvia?/ Tens parella? (in general)
Brother Germà
Sister Catalana
Daughter Filla
Son Fill
Children Nens
Father Pare
Mother Mare
Parents Pares
Grandfather Padrí/ avi
Grandmother Padrina/ àvia
Husband Marit/ home
Wife Muller/ dona
Partner Parella

Moving

ENGLISH Catalan
Bicicle Bici/ bicicleta
Boat Vaixell
Bus Bus/ autobús
By foot A peu
Car Cotxe
Motorbike Moto/ motocicleta
Plane Avió
Taxi Taxi
Train Tren
Tram Tramvia
How much it is to go to…? Quant val anar a ...?
Do I get a discount? Em féu descompte?
Do I have to book a ticket? He de reservar un bitllet?
What time is the … to…? A quina hora és ... cap a ...
How long does it take? Quanta estona es triga/ tarda?
From where do I get it? D'on el trec?
What direction? Cap a on?
Do I have to change? He de canviar?
I'd like a ticket to… Voldria un bitllet per a anar a ...
One-way ticket Bitllet (d'anar/ d'anada)
Return ticket Bitllet (de tornar/ de tornada)
Student's fare tarifa d'estudiants
Child's fare tarifa de nens
Pensioner's fare tarifa de pensionista
1st class 1era classe/ classe preferent
2nd class 2ona classe/ classe turista
The cheapest ticket El bitllet més barat
First Primera (stop: parada)
Next Pròxima
Last Última
Where do I have to get off? On he de baixar
Could you let me know when we get to…? Hem podria dir quan arribem/ serem a ...
I want to get off! Vull baixar!
The train is delayed / canceled El tren arriba amb retard/ el tren ha estat can

Directions

ENGLISH Catalan
What is this street / neighbourhood? Quin és aquest carrer / barri?
How do you get to ... ? Com puc (anar/ arribar) a ...?
Is it far / near from…? És lluny/ a prop de ...?
Can you show me (on the map)? Pot (mostrar-me-ho/ indicar-me-ho) (al mapa)?
Can I walk there? Puc arribar-hi caminant?
Which bus goes to ...? Quin autobús va a ...?
Are there other means of getting there? S'hi pot arribar amb altres mitjans?
Here Aquí
Go straight ahead Tira/continua (Tiri/ continuï: polite) recte endavant
Turn left Gira/ giri cap a l'esquerra
Turn right Gira/ giri cap a la dreta
Behind Darrera/ darrere
Next to A prop de/ prop de/ al costat de ...
Opposite Contrari
In front of Al davant de ...
Up / Above cap amunt / (a) sobre
Down / Under cap avall / (a) sota
Far Lluny
Near (A) prop

Feelings

ENGLISH Catalan
I like M'agrada
I don't like No m'agrada
I want Vull
I don't want No vull
I'm well Estic bé, Va bé
I'm cold Tinc fred
I'm hot Tinc calor
I'm hungry Tinc gana
I'm thirsty Tinc set, Estic assedegat
I'm tired Estic cansat
I'm sleepy Tinc son
I'm lost Estic perdut
I'm in a hurry Tinc pressa
I'm angry Estic enfadat
I'm happy Estic content
I'm sad Estic trist
I'm worried Estic preocupat
I'm right Estic bé
I was wrong Estava equivocat

Signs

ENGLISH Catalan
Open / Closed Obert / Tancat
Prohibited Prohibit
No entry No entreu
Entrance Entrada
Exit Sortida/ Eixida
Information Informació
Free Admission Lliure entrada
Telephone Telèfon
No smoking No fumeu
Reserved Reservat
Emergency Exit (Sortida/ Eixida) d'emergència
Toilets Banys
Hot / Cold Calent / Fred
Timetable Horari
Subway Metro
Station Estació
Stop Stop/ Pareu
Ticket Office Oficina per a traure els bitllets
Departures Sortides
Arrivals Arribades
Border Duana
Customs Costums
Change Canvi
Platform number via número ...
Lost and Found Prohibit
Garage Garatge/ Parking
Petrol Station Gasolinera
Self Service Autoservei
Ice Gel
Mechanic Mecànic
Unleaded Sense plom (gasolina, not gasoil)
Normal leaded Normal
Super leaded Súper
Freeway Via lliure
Stop Prohibit
Roadworks Carretera en obres
One way Una (sola/ única) via

Paperwork

ENGLISH Catalan
Name Nom
Surname Cognoms
Sex (male/female) Sexe (mascle/femella)
Date of birth Data de naixement
Place of birth Lloc de naixement
Age Edat
Marital Status Estat Civil
Nationality Nacionalitat
Address Adreça
Identification DNI- Número d'identificació personal
Passport Passaport
Visa Visat
Profession Professió
Religion Religió
Reason for travel (Raó/ Motiu) del viatge
Driver's licence (Permís/ Carnet/ Llicència) de conduir
Birth Certificate (Partida/ Certificat) de naixement
Car registration Els papers del cotxe
Make of car Temps que té el cotxe

Accomodation

ENGLISH Catalan
Hotel Hotel
Appartment Apartament
Hostel Hostal
Youth hostel Alberg juvenil (also: residència juvenil)
Cheap Barat
Good
Nearby Al costat/ A prop de
Do you have free rooms? Teniu habitacions lliures?
I'd like a room Voldria una habitació
Single room Habitació senzilla
Double room Habitació doble
To share a dorm Per a compartir una habitació
I will stay for … days Em quedaré ... dies
We're full No tenim cap plaça lliure
How many nights? Per quantes nits?
How much is it per night / per person? Quant és la nit / per persona?
Is there anything cheaper? (Hi ha/ té) (quelcom/ alguna cosa) més barat(-a)?
Can I see it? Puc veure-ho?
Does it include breakfast / dinner? Inclou esmorzar / sopar?
OK. I'll take it Molt bé. Me la quedo.
Room number Número de l'habitació
Key Clau(-s)

At the Doctor

ENGLISH Catalan
I'm sick Estic marejat / Em trobo malamet
My friend is sick El meu amic està marejat
Could I see a female doctor? Podria veure una doctora?
This hurts Això em fa mal
I'm pregnant Estic ambarassada
I'm on the pill Em prenc la píldora
I haven't had my period for … months Fa ... mesos que no tinc la (regla/ menstruació)
I have been vaccinated He (estat/ set/ sigut) vacunat
I have my own syringe Tinc la meva pròpia xeringa
I feel better / worse Em trobo millor / pitjor
accident accident/ aürt
addiction addicció
anitibiotics antibiòtics
antiseptic antisèptics
aspirin espirina
bandage vendatge
blood test anàlisi de sang
contraceptive anticonceptius
injection injecció
injury mal
medicine medicament
nausea mareig/ nàusea
oxygen oxigen
penicillin penicil.lina
vitamins vitamines
I'm asmathic sóc asmàtic
I'm diabetic sóc diabètic
I'm epileptic sóc epil.lèptic
ankle turmell
arm braç
back esquena
chest pit
ear orella
eye ull
finger dit
foot peu
hand
head cap
heart cor
leg cama
mouth boca
nose nas
ribs costelles
skin pell
stomach panxa
teeth dents
throat gola
allergy al.lèrgia
anaemia anèmia
blister ampulles (edematoses)
burn cremades
cold refredat/ acostipat
constipation mal de panxa
cough tos
diarrhoea diarrea/ descomposició
fever febre
headache mal de cap
hepatitits hepatitis
indigestion indigestió
infection infecció
influenza grip
lice polls
low/high blood pressure baixa/alta pressió sanguínia
sore throat mal de gola
sprain esguinç
stomachache mal de panxa
sunburn cremades del Sol
a toothache mal de queixal
venereal disease malalties venèriques
aids sida
I need medication for necessito medicació per ...
I have a prescription (Tinc/ duc) una recepta
please give me an anaesthetic Si us plau, doneu-me un analgèsic

TIME

1. Day

ENGLISH Catalan
Sunrise Alba/ Albada
Early Aviat
Morning Matí
Noon Migdia
Afternoon Tarda
Sunset Vespre/ Vesprada/ Posta de Sol
Night Nit
Midnight Mitjanit
Yesterday Ahir
Today Avui
Tomorrow Demà
Last L'últim
This Aquest
Next El proper

2. Week

ENGLISH Catalan
Monday Dilluns
Tuesday Dimarts
Wednesday Dimecres
Thursday Dijous
Friday Divendres
Saturday Dissabte
Sunday Diumenge

3. Year

ENGLISH Catalan
Month Mes
January Gener
February Febrer
March Març
April Abril
May Maig
June Juny
July Juliol
August Agost
September Setembre
October Octubre
November Novembre
December Desembre

4. Seasons

ENGLISH Catalan
Summer Estiu
Autumm Tardor
Winter Hivern
Spring Primavera

Numbers

ENGLISH Catalan
Zero Zero
One U /Un
Two Dos
Tree Tres
Four Quatre
Five Cinc
Six Sis
Seven Set
Eight Vuit
Nine Nou
Ten Deu
Twenty Vint
Thirty Trenta
Fourty Quaranta
Fifty Cinquanta
Sixty Seixanta
Seventy Setanta
Eighty Vuitanta
Ninety Noranta
One hundred Cent
One thousand Mil
One million Un milió

Places

ENGLISH Catalan
Bank Banc
Bar Bar
Beach Platja
Camping Càmping
Castle Castell
Cathedral Catedral
Chemist Químic
Church Església
Cinema Cinema (also: cine)
Concert Concert
Dentist Dentista
Disco Discoteca (also: disco)
Doctor Metge (also:Doctor +surname)
Hospital Hospital
Hotel Hotel
Internet café Cafè-Internet
Laundry Tintoreria
Library Llibreria
Market Mercat
Monastery Monestir
Monument Monument
Mosque mesquita
Old city Casc antic
Opera house Òpera
Palace Palau
Petrol Station Gasolinera
Police Station Policia
Post Office Correus
Rent a car Lloguer de cotxes
Restaurant Restaurant
Room Habitació
Ruins Ruïnes
Sport center Centre esportiu
Square Plaça
Stadium Stadi
Statues Estàtua
Synagogue Sinagoga
Temple Temple
Theater Teatre
Toilet Bany/ Lavabo
Tourism Office Oficina de turisme (also: Turisme)
University Universitat

Food

1. General

ENGLISH Catalan
Bread Pa
Breakfast Esmorzar
Cup Tassa
Dessert Postre
Dinner Sopar
Drinks Begudes/ Beures
Fork Forquilla
Fresh Fresc
Glass Got/ vas
Knife Ganivet
Lunch Dinar
Menu Menú
Plate Plata
Spicy Especiat
Spoiled Fet malbé
Spoon Cullera
Starter Entrant
Sweet Dolç
Table Taula
Teaspoon Cullereta
Toothpick Escuradents
Vegetarian Vegetarià

2. Food

ENGLISH Catalan
Butter Mantega
Cereals Cereals
Cheese Formatge
Chocolate Xocolata
Egg Ou
Flour Farina
Icecream Gelat
Jam Melmelada
Oil Oli
Pasta Pasta
Rice Arròs
Sugar Sucre
Toast Torrada
Yoghurt Iogurt

3. Meat

ENGLISH Catalan
Beef Vedella
Chicken Pollastre
Ham Pernil salat (also:ibèric)
Liver Fetge
Minced meat Carn picada
Pork Porc
Sausage salsitxes

4. Seafood

ENGLISH Catalan
Fish Peix
Hake Lluç
Herring Arenque (spanish) ?
Salmon Salmó
Shrimp Camarones (spanish) ?

5. Vegetables

ENGLISH Catalan
Aubergine Albergínia
Cabbage Col
Carrot Pastanaga
Cucumber Cogombre (also: pepino)
Carlic All
Lettuce Enciam
Mushroom Bolet
Onion Ceba
Pea Pèsol
Potato Patata
Swede Nap ?
Tomato Tomata /Tomàquet
Zucchini Carabassó

6. Fruit

ENGLISH Catalan
Apple Poma
Banana Plàtan /Banana
Grapes Raïm
Lemon Llimó/ Llimona
Melon Meló
Orange Taronja
Pear Pera
Pineaple Pinya
Strawberry Maduixa
Watermelon Síndria

7. Cooked Dishes

ENGLISH Catalan
French fries Patates fregides
Meatballs Pilotes
Omelette Truita
Pan-fried food Fregits
Pie Empanada
Roll Rollet
Salad Amanida
Sandwich Entrepà (also: bocata)
Sauce Salsa
Soup Sopa

8. Drinks

ENGLISH Catalan
Coffee Cafè
Hot chocolate Xocolata (always hot)
Iced water Aigua freda
Juice fresh / bottled Suc natural / d'ampolla
Milk Llet
Soda Gasosa
Soft drink Beure suau (in general)
Soured milk Llet montada
Sparkling water Aigua amb gas
Water Aigua freda

9. Alcoholic Drinks

ENGLISH Catalan
Beer Cervesa / Birra
Cocktail Copa
Light beer Sense alcohol
Mixed Cubata / Cubalibre
Wine red/white/rose Vi negre/blanc/rosat

THINGS

1. On the street

ENGLISH Catalan
Bookshop Llibreria
Market Mercat
Pharmacy Farmàcia
Shop Tenda
Supermarket Supermercat

2. Grocery

ENGLISH Catalan
Batteries Piles
Matches Mistos (also: llumins, cerilles)
Soap Sabó
Washing powder Detergent

3. Clothes

ENGLISH Catalan
Dress Vestit
Jacket Jaqueta
Jumper Jersei
Shirt Samarreta
Shoes Sabates
Skirt Faldilla
Trousers Texans
T-shirt Samarreta

4. Toileteries

ENGLISH Catalan
Comb Pinta
Condoms Condons, preservatius
Cream Crema
Deodorant Desodorant
Hairbrush Raspall pel cabell
Razor Maquineta d'afaitar
Sanitary napkins gasses estèrils
Shaving cream Crema (also: pasta) d'afaitar
Tampons T ampons
Tissues Mocadors
Toilet paper Paper de vàter
Toothbrush Raspall de dents
Toothpaste Pasta de dents

5. Kiosk

ENGLISH Catalan
Camera Càmera
Cigarrete papers Paper de liar
Cigarretes Cigarrets
Film Pel.lícula (also: rodet, carret)
Filtered Cigarrets
Lighter Encenedor
Map Mapa
Newspaper Diari (also: premsa, periòdic)
Paper Paper
Pen Bolígraf (also: boli)
Scissors Estisores
Tobacco Tabac

6. Camping

ENGLISH Catalan
Backpack Motxila d'escalador
Can opener Obrellaunes
Gas cartridge Cartutx de gas
Mattress Matalàs
Rope Corda (also: soga)
Sleeping bag Sac de dormir
Stove Estufa
Tent Tenda

Quantities and sizes

ENGLISH Catalan
Enough Suficient
A little Una mica, un poc
Double El doble
Some Algun
Few Poc
Much Molt
Too much Massa
Less Menos, menys
More Més
Many Molts
Once U, un
Pair Un parell
Twice Dos cops, dues vegades
Small Petit, menut
Big Gran, gros
Heavy Pesant (but we use: que pesa molt)
Light Lleuger
Restore Default Settings